ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์สิงห์บุรี
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และบทบาทภารกิจหลักในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างรัฐกับประชาชนบนพื้นฐานของการสื่อสารสองทางเพื่อให้เกิดผลคือความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ การร่วมมือนั้นจำเป็นต้องอาศัยประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อหน่วยงานของทางราชการและภาคเอกชน ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงสะท้อนสภาพปัญหาสู่ภาครัฐ จำเป็นต้องอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์เข้าไปดำเนินการและจำเป็นต้องใช้การประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด กรมประชาสัมพันธ์เล็งเห็นผลในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐกับประชาชนบนพื้นฐานการสื่อสารสองทางในระดับพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ซึ่งได้รับอนุมัติตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 กำหนดให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และในปี พ.ศ. 2520 สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนัก-งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2523 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มี

                                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ประกาศในภารกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 กำหนดให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานการประสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด 2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด 3. ประสาน ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แต่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนในจังหวัด 4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ภูมิหลัง
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีก่อนจะได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดตั้งสำนักงานขึ้น ปี พ.ศ.2536 ปี พ.ศ. 2533 กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อประสานในระดับจังหวัด จำนวน 1 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี คนแรก คือ นายประสาน ผลอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 นายยุทธพล แตงอ่อน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อตั้งสำนักงานขึ้นเป็นทางการ โดยมีนายชูโชค ทองตาล่วง ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด และมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการมาปฏิบัติงานชุดแรกอีก 2 คน ประกอบด้วย นางสาวอัจฉรา ยิ้มพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 2 และ นางเฉลา สังข์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 4 ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจาก นายพิพัฒน์ โกศัลวัฒน์ เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ (ปัจจุบันผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) นำข้าราชการทั้ง 3 คน เข้ารายงานตัวต่อ ร้อยตรีอุทัย ใจหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในขณะนั้นด้วยตนเอง ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ.2536 สำนักงานฯได้มีข้าราชการเพิ่มอีก 1 คน คือ นายทรงศักดิ์ เศตะพราหมณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 5 ในปัจจุบันมีข้าราชการ จำนวน 4 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน ขาดอัตรากำลัง 1 อัตรา มีนายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

   ทำเนียบประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

1. นายประสาร ผลอาหาร 2533-2534
2. นายยุทธพล แตงอ่อน 2534-1ต.ค.36
3. นายชูโชค ทองตาล่วง 1 ต.ค. 36-30 ส.ค. 38
4. ม.ลพูนศักดิ์ เกษมศรี 1 ก.ย. 38-30 ส.ค. 39
5. นายไพรัช ศรีประเสริฐ 1 ก.ค. 39-19 พ.ย. 39
6. นายเพทาย ไชยดิษฐ์ 29 พ.ย. 39- 14 ก.ค. 40
7. นายนิติ ภูมิศิริไพบูลย์ 26 ม.ค.41-4 ก.พ. 44
8. นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ 5 ก.พ. 44-6 พ.ค.48
9. นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม 9 พ.ค.48 - 30 มิ.ย.53

10. นางสุกัญญา นาคสุข 1 ก.ค. 53 - 14 ต.ค.57

11.นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ 15 ต.ค. 57 -30 ต.ค.62

12.นายวีรยุทธ รวดเร็ว  ปัจจุบัน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

อาคารตึก 3 ชั้น ชั้นล่าง (ด้านขวา) บุคลากรประจำสำนักงานฯ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย
1.นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
2. นางสาวออระชร คาดพันโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
3. นายธนกร ศรีชมภู นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
4. นางอัจฉรา ยิ้มพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5. นางสาวสุวดี เหมือนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

6. นายวสันต์ ศุภนคร พนักงานขับรถยนต์

7. นายเอื้อมพร มณีรัตน์ พนักงานทั่วไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar