เครื่องปั้นดินเผา โอ้พัฒน์

   เครื่องปั้นดินเผา โอ้พัฒน์ ปั้น ดิน เผา เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่นำภูมิปัญญาเชื่อมโยงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ทรัพยากรวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมามาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการบริหารจัดการให้เกิดนวตกรรมทั้งทางด้านวัตถุดิบ การออกแบบและกรรมวิธีการผลิตที่มีรูปแบบตอบรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน จากการที่ได้เห็นเนื้อผลิตภัณฑ์ไหสี่หูจากเตาเผาแม่น้ำน้อยที่มีสีและคุณสมบัติมีเอกลักษณ์เฉพาะ จากวัตถุดิบดินปั้นในพื้นที่อำเภอบางระจัน ซึ่งพบว่าคุณภาพดินเหนียวในพื้นที่บางระจันมีคุณสมบัติดี มีความเหนียวเหมาะกับการทำเครื่องปั้นดินเผา มีสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แต่อย่างไรก็ดีวัตถุดิบดินปั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด กลุ่มได้ตระหนักถึงความสำคัญได้คิดค้นหาแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่ามาที่สุด ได้หาแนวทางการอนุรักษ์ การใช้น้อย การหาวัตถุทดแทนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ให้เพิ่มมูลค่า คุณค่า จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ของบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

   จากข้อมูลด้านปริมาณความต้องการหรือการบริโภคงานเครื่องปั้นดินเผาที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันทางด้านการตลาด ด้านคุณภาพวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุด หน่วยงานหลายภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้ประกอบการหาวิธีลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำมาเป็นส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสำหรับขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 29 หมู่ 8  ตำบล สิงห์ อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

                   โทรศัพท์ติดต่อ 089 121 8212 095 518 1285

                   E-mail : Panupattana@hotmail.com


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar