วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค่านิยมองค์กร
ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน ประสานและบูรณาการสื่อมวลชน
 พันธกิจ
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ และเกิดความเข้าใจ สามารถนำข้อมูลข่าวสารของรัฐ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วม ทั้งระดับจังหวัดและไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ให้คำปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด
3. ประสานสื่อมวลชนและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
 4. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในสื่อสมัยใหม่
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ และระดับจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar